rtp slot
situs slot luar negeri

คณะครูประถมศึกษาปีที่ 1

นางสมทรง ชูรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถม 1 )
นางสุกัญญา รักษาแก้ว
ครูชำนาญการ (คศ.2)
นางภัทธิราภรณ์ ทองลิ้ม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นายอานนท์ สุขแก้ว
ครู
นายทนงศักดิ์ วงษ์สวัสดิ์
ครู