rtp slot
situs slot luar negeri

คณะครูประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเทวิรัตน์ ยั่งยืน
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.4)
( หัวหน้าสายชั้นประถม 2 )
นางกัลยา ทองเอียด
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางพนอง มาเอียด
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาวศุภรัตน์ สกุลพรามณ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
นายสมมาตร มะเลโลหิต
ครูชำนาญการ (คศ.2)