rtp slot
situs slot luar negeri

คณะครูประถมศึกษาปีที่ 6

นางเรณู พันธ์ช่วง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสายชั้นประถม 6 )
นางสาววรรณี ศรีเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาวปัญลักษณ์ แก้วแฝก
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นายมัธยศักดิ์ ตุลยนิษก์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นายปริญญา บุญตามช่วย
ครูผู้ช่วย
นางสาวชญาสินี ทองใบ
ครูผู้ช่วย